Reklamációs eljárás

Garancia és reklamáció

 1. A MiF címkék megfelelnek a legmagasabb gyártási és anyagminőségi kritériumoknak, hibamentesek, és a szállítás során gondosan ellenőrzik őket. Kialakításuk megfelel a vonatkozó szlovák jogszabályi előírásoknak és műszaki szabványoknak.
 2. A vállalkozó garantálja, hogy ezek a címkék az általa bejelentett tulajdonságokkal rendelkeznek.
 3. A vállalkozó 24 hónapos garanciát vállal az elkészített címkékre. A jótállási idő az áru leszállításának napján kezdődik.
 4. A Vállalkozó jelen garanciális kötelezettsége csak azokra a hibákra vonatkozik, amelyek a címkék előírt használata ellenére és normál körülmények között jelentkeztek.
 5. A címkéket eredeti csomagolásukban kell tárolni tiszta, száraz és szellőztetett helyiségben, 15-20 °C hőmérsékleten és 50-55% relatív páratartalom mellett, védve a talajnedvességtől, radiátorok sugárzó hőjétől, szennyeződéstől, mechanikai hatásoktól. a sérüléseket és a gőzökkel való érintkezést meg kell őrizni. szerves oldószerek.
 6. A garancia kiterjed minden olyan hibára, amelyet anyag- vagy gyártási hibák okozhatnak. A lektorálás során a megrendelő által aláírt szövegre nem vállalunk garanciát.
 7. A vállalkozó nem nyújt kártérítést a tárgyak esetleges megrongálása vagy megsemmisülése miatti közvetlen vagy közvetett károkért, illetve egyéb károkért és elmaradt haszonért, kivéve, ha az eset körülményei között bebizonyosodik, hogy a vállalkozó szándékos vagy súlyosan gondatlan volt.
 8. A vállalkozónak nem kell kártérítést fizetnie a megrendelő által okozott egyéb károkért, ha a címkéket (árut) a hiba felfedezése után is tovább használták.
 9. A Vállalkozó vállalja, hogy a szállítás megrendelői utasítása szerint történő lebonyolítása érdekében a szerződésben meghatározott minőségű, kivitelű és mennyiségű címkéket szállít a szerződésben meghatározott módon.
 10. A megrendelő a szállítólevél aláírásával veszi át az árut, amelyet a vállalkozó kétszer állít ki. Az áru átvételekor a megrendelőnek joga van minőségi és mennyiségi vizsgálatot végezni a vállalkozó alkalmazottja jelenlétében, és megtagadni a szállítást, ha hibákat észlel. A megrendelőnek jogában áll megtagadni a szerződésben foglaltaktól eltérő áru hibás szállítását is.
 11. Mennyiségi (vagy tömegbeli) eltérés esetén a vásárló a szállítólevélen feltüntetett tényt megjelöli, és ezt mindkét fél dátummal és aláírással igazolja. A megrendelő és a vállalkozó képviselőinek nevének jól olvashatónak kell lennie. A mennyiségi (tömeg) eltérések feltüntetését az egyes terméktípusok szerint egyértelműen le kell írni. Az így feldolgozott szállítólevél egyik példánya a megrendelőt, a másik a vállalkozót illeti meg. A mennyiségi (súly) eltérésekre vonatkozó későbbi igényeket a vállalkozó nem fogadja el.
 12. A vásárló köteles az esetleges rejtett hibáról haladéktalanul, de legkésőbb négy naptári napon belül reklamációt benyújtani. Ezen idő után a jogai lejárnak.
 13. A hiba pontos leírását tartalmazó reklamációkat az ügyfél közvetlenül a címke (áru) vállalkozóhoz intézi.
 14. A vásárló köteles benyújtani a vásárlási bizonylat (fizetési bizonylat és szállítólevél) hiteles másolatát az igényelt címkékkel együtt. A nem közvetlenül a MiF-től vásárolt címkékre vonatkozó igényeket nem fogadjuk el. A reklamációs jegyzőkönyvet a vállalkozó erre felhatalmazott munkatársa a panaszossal (megrendelővel) együtt köteles kitölteni. A reklamáció tárgyát képező árut egyértelműen megjelölt hibával kell reklamációs eljárás alá vonni.
 15. Az írásos reklamációs jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  • Az ügyfél azonosítása (cégnév, székhely, azonosító szám, adóazonosító szám),
  • A címkék (áruk) leszállításának dátuma,
  • Az igényelt címkék típusa és mennyisége, valamint azok értéke,
  • A reklamáció okai (a hiba leírása),
  • Megoldástervezés,
  • A panasz dátuma,
  • Az ügyfél meghatalmazott képviselőjének neve és aláírása.
 16. A jótállási igényeket a vállalkozó csak akkor fogadja el, ha azokat közvetlenül a hiba felfedezése után, de legkésőbb a 24 hónapos jótállási idő lejárta után nyújtották be.
 17. Ismert reklamáció esetén és a jótállás keretein belül a vásárlónak joga van ingyenes kicserélésre vagy a szerződéstől való elállásra, ha olyan hibáról van szó, amely nem orvosolható, és nem felel meg a helyes ill. hibás szállításaz áruk szabad felhasználása akadályozott. Az ügyfél ilyen jellegű elállása esetén készpénz jóváírásra jogosult a kiszámlázott és ténylegesen kifizetett ár teljes összegében. Ha az ügyfél a jóváírás kifizetéséhez való jogával annak kiállításától számított hat hónapon belül nem él, a joga megszűnik.
 18. A vállalkozó a panasz kezelésének módjáról legkésőbb a megrendelő kérelmének benyújtását követő 30 napon belül dönt, ennek eredményéről a megrendelőt írásban tájékoztatja.
 19. Amennyiben az ügyfél panasza jogos, a vállalkozó köteles:
  • A hiányzó mennyiséget hibás címkék (áru) nélkül állítsa elő és szállítsa le, majd végezzen pénzügyi elszámolást (számla vagy jóváírás),
  • díjmentesen javítja a címkéket, vagy Ön fizetési jog nélkül számítja fel azokat,
  • jóváírás formájában kielégíti az ügyfelet az általa jogosan igényelt áru értékére vonatkozóan. megállapodás szerinti kedvezményt ad neki.
 20. Amennyiben az ügyfél reklamációja megalapozott, és a vállalkozó hibás áruk küldésére kéri az ügyfelet, a vállalkozó viseli az igényelt címkék eladóhoz és a vásárlóhoz való visszaszállításával kapcsolatos költségeket és kockázatokat. A kivitelező határozza meg a típust és a maximális szállítási költséget. Azok a címkék, amelyekre a követelést elfogadták, a vállalkozó tulajdonát képezik. Abban az esetben, ha a reklamáció nem volt megalapozott, a vállalkozó saját költségére és kockázatára visszaküldi a reklamált árut a megrendelőnek.
 21. Ha a reklamáció időpontjában a reklamált áru árát nem fizették ki teljes egészében, a vállalkozónak joga van az árut a tartozék fizetéséig magánál tartani, beleértve a tartozékokat is.
 22. A jótállási időszak meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig az ügyfél nem tudta használni az árut olyan okból, amelyért a vállalkozó felelős.