MIF

GDPR

GDPR

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig, insbesondere wenn Sie unsere Website besuchen. Daher erhalten Sie in dieser Datenschutzerklärung umfassende Informationen darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir verarbeiten und wie wir (als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher) diese personenbezogenen Daten schützen. Personenbezogene Daten werden auf der Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet.

Betreiber der Verarbeitung personenbezogener Daten:

MiF, p. r. o., Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK ID: 36 320 404, MwSt. ID: SK2020116197 MiF, p. r. Über. ist im OR District registriert. Gericht Trenčín unter der Nummer 12878 / Rv Abt. GmbH

Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir verarbeiten nur eine sehr begrenzte Menge personenbezogener Daten. Um die Ware verkaufen und an Sie liefern zu können und alle damit verbundenen rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in folgendem Umfang:
 • Grad Name und Nachname
 • E-Mail-Adresse
 • Telefonnummer

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung oder eines berechtigten Interesses, dessen Zweck alle oder einige der folgenden sein können:
 • Vertragsschluss und dessen Erfüllung, insbesondere für die Annahme und Registrierung der Bestellung, die Bearbeitung der Bestellung, den Versand der Ware, die Ausstellung des Buchhaltungsbelegs, die Lösung des Rücktritts vom Vertrag und mögliche Beschwerden
 • damit wir die Verträge ausführen können, an denen Sie beteiligt sind
 • damit wir Sie über Neuigkeiten und Änderungen im Zusammenhang mit den von Ihnen bei uns gekauften Produkten informieren können
 • damit wir Sie über neue Anforderungen der staatlichen Verwaltung informieren können, die die Möglichkeit der Verwendung unserer Produkte beeinträchtigen können
 • damit wir geschäftlich mit Ihnen kommunizieren können

Was wir nicht machen

 • Wir verteilen oder verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Marketingzwecken an Dritte und geben sie nicht an andere Unternehmen weiter, mit Ausnahme von vertraglichen Vermittlern
 • Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht für E-Mail-Kampagnen verschiedener Produkte, die nicht Gegenstand des Vertragsverhältnisses sind
 • Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nicht für die Profilerstellung

Berechtigtes Interesse.

In unserem berechtigten Interesse gemäß Ziffer 47 des Erwägungsgrundes und Art. 6 Abs. 1 Brief f) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 2016/679 zum Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DSGVO) entspricht die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten den Anforderungen der Geschäftspartner und zu deren Gunsten.

Die Dauer der Aufbewahrung Ihrer persönlichen Daten

 • Buchhaltung – Buchhaltungsunterlagen werden 10 Jahre aufbewahrt.
 • Kaufverträge – Kaufverträge werden für die Dauer des Vertrags und für die Zeit ausgeübt, die für die Ausübung von Rechten erforderlich ist, z. Beschwerde.
 • Reklamationsunterlagen – Dokumente im Zusammenhang mit der Reklamation werden 5 Jahre lang aufbewahrt.
 • Inkasso / Rechtsstreitigkeiten – Dokumente im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten werden 10 Jahre lang aufbewahrt.
 • Berechtigtes Interesse – Die Daten werden so lange gespeichert, wie das berechtigte Interesse des Controllers besteht.

Gewährleistung des Schutzes Ihrer persönlichen Daten

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist für uns von größter Bedeutung. Da kein Technologiesystem absolut sicher und hackerbeständig ist, haben wir bestimmte technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich auf unserem Server gespeichert, der sich in einem geschützten Bereich befindet. Die Sicherheit des Computernetzwerks entspricht den erforderlichen Sicherheitsregeln.

Erfahren Sie mehr über Ihre Rechte

Jede betroffene Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, hat das Recht:
 • auf Daten zugreifen
 • zur Reparatur
 • löschen
 • die Verarbeitung einschränken
 • für Datenportabilität
 • Objekt

Das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen

Wenn Sie der Meinung sind, dass die von uns vorgenommene Verarbeitung personenbezogener Daten über Sie rechtswidrig oder unzulässig ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. Sie können diese Behörde unter folgender Adresse kontaktieren:

Amt für den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik

Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slowakische Republik SK ID: 36 064 220 www.dataprotection.gov.sk

Verantwortliche Person des Betreibers

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Auskunftsersuchen und Ausübung der Rechte betroffener Personen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an unsere verantwortliche Person des Betreibers, die Ihnen zur Verfügung steht: Mgr. Andrea Trunkova MiF, s.r.o. Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom Tel.: 042 444 10 14 dataprotection@mif.sk Firma MiF, s.r.o. verpflichtet sich, zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und auf der Grundlage von Verpflichtungen vorzugehen, die sich aus den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 18/2018 Coll. Gesetz und Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov:

MiF, s. r. o., Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK IČO: 36 320 404, IČ DPH: SK2020116197 MiF, s. r. o. je zapísaná v OR Okres. súdu Trenčín pod číslom 12878/Rv odd. Sro

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba veľmi obmedzenú množinu osobných údajov. Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
 • titul, meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Účel spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:
 • uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
 • aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
 • aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktami, ktoré ste u nás zakúpili
 • aby sme Vás mohli informovať o nových požiadavkách štátnej správy, ktoré môžu mať vplyv na možnosť použitia našich produktov
 • aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Čo nerobíme

 • vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektami s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
 • vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
 • vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Oprávnený záujem.

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Dĺžka uchovávania vašich osobných údajov

 • Účtovníctvo – účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Kúpne zmluvy – kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
 • Evidencia reklamácii – dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
 • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory – dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • Oprávnený záujem – údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Keďže žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme určité technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Poučenie o vašich právach

Každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:
 • na prístup k údajom
 • na opravu
 • na vymazanie
 • na obmedzenie spracúvania
 • na prenosnosť údajov
 • namietať

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika IČO: 36 064 220 www.dataprotection.gov.sk

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej zodpovednej osobe prevádzkovateľa, ktorá je Vám k dispozícii: Mgr. Andrea Trúnková MiF, s.r.o. Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom tel.: 042 444 10 14 dataprotection@mif.sk Spoločnosť MiF, s.r.o. sa zaväzuje uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia, technické aj organizačné na ochranu Vašich osobných údajov a postupovať na základe povinností vyplývajúcich z ustanovení Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.