MIF

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MiF, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti MiF, s.r.o., Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 363 20 404, IČ DPH: SK2020116197, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12878/R, (ďalej len „Zhotoviteľ“) sú vydané v súlade s ust. § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 • Týmito VOP sa upravujú a riadia zmluvné vzťahy medzi Zhotoviteľom a objednávateľom, ktorý objednáva tovar alebo službu, (ďalej len „Objednávateľ“) pri dodávkach polygrafických výrobkov, materiálov, tovarov alebo služieb (ďalej len „Dielo“).
 • Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorý objednáva tovar alebo službu u Zhotoviteľa, a to za peňažnú odplatu.

II. Rozsah platnosti

 • Tieto VOP sú pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzné a sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej rámcovej zmluvy, zmluvy, potvrdenej objednávky, resp. záväznej ponuky (ďalej len „Zmluvy“), ak nie je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak.
 • Predloženie objednávky Objednávateľom znamená úplný súhlas Objednávateľa s týmito VOP. Tieto VOP sa stávajú súčasťou Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom momentom prijatia objednávky zo strany Zhotoviteľa.
 • Na akékoľvek nákupné, dodacie a/alebo obchodné podmienky Objednávateľa sa prihliada len v prípade, ak ich Zhotoviteľ písomne akceptuje.

III. Ponuka zhotoviteľa

 • Ponuka Zhotoviteľa je nezáväzná, ak nie je Zhotoviteľom výslovne označená ako záväzná.

IV. Uzavretie zmluvy

 • Záujem o zhotovenie a dodanie Diela vyjadruje Objednávateľ voči Zhotoviteľovi formou písomnej objednávky doručenej na adresu sídla Zhotoviteľa poštou, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovať najmä špecifikáciu Diela, termín a miesto dodania, celkovú cenu bez DPH určenú v súlade s ponukou Zhotoviteľa, identifikačné a fakturačné údaje Objednávateľa vrátane identifikačného čísla pre DPH platné v štáte dodávky, platobné podmienky, prípadne ďalšie podmienky dodania.
 • Zhotoviteľ sa k objednávke písomne vyjadrí do 2 pracovných dní odo dňa jej obdržania, a to formou jej potvrdenia, predloženia protinávrhu alebo jej zamietnutia. Nevyjadrenie sa k objednávke v stanovenej lehote zo strany Zhotoviteľa sa považuje za jej zamietnutie.
 • Záväzkový vzťah medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorého predmetom bude zhotovenie a dodanie Diela v rozsahu a za podmienok uvedených v objednávke a povinnosť Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu, vznikne až na základe písomného potvrdenia objednávky zástupcami oboch účastníkov oprávnených konať za príslušného účastníka. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia v potvrdení objednávky sú platné iba vtedy, ak boli vopred týmito osobami, oprávnenými konať za účastníkov, písomne potvrdené.
 • Okrem uzavretia Zmluvy formou potvrdenia objednávky môže byť Zmluva uzatvorená oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán tiež priamo podpísaním jej listinnej podoby obsahujúcej podstatné, prípadne ďalšie dohodnuté náležitosti. Zmeny špecifikácie predmetu plnenia Diela (napr. výška nákladu, zmena rozsahu, formát, farebnosť a pod.) voči platnej Zmluve sa môžu dojednať len za predpokladu, že tieto budú upravené novou Zmluvou, ktorá pôvodnú Zmluvu úplne nahradí, alebo písomným dodatkom k pôvodnej Zmluve.
 • Objednávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu nárokom na zmenu Zmluvy vznikli.
 • Zhotoviteľ je oprávnený použiť pri poskytovaní zmluvného plnenia Diela aj tretie osoby, pričom za konanie týchto tretích osôb Zhotoviteľ zodpovedá tak, ako keby konal sám.

V. Tlačové podklady a tlač

 • Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi úplné a nepoškodené výrobné podklady pre zhotovenie Diela podľa ďalej špecifikovaných technologických požiadaviek Zhotoviteľa na spracovanie podkladov (ďalej len „Výrobné podklady“) v dohodnutom termíne a mieste.
 • Vo Výrobných podkladoch musí Objednávateľ definovať najmä presný rozmer Diela, jeho farebnosť, určenie použitých priamych farieb a lepidla, smer návinu kotúčov, počet etikiet na kotúči atď., ak sa písomne so Zhotoviteľom nedohodol inak. Iná špecifikácia Výrobných podkladov musí byť vopred schválená Zhotoviteľom.
 • Objednávateľ zadáva Výrobné podklady elektronicky na Zhotoviteľom vopred určený e-mail alebo ftp-server, poprípade ich fyzicky odovzdá zodpovednej osobe, ktorá mu zaslala ponuku.
 • V prípade, že Zhotoviteľ má pre Objednávateľa vytvoriť grafický návrh, ktorý je súčasťou Diela, musí Objednávateľ dodať Zhotoviteľovi všetky podklady a informácie ku grafickému návrhu. V prípade použitých fotografií musí Objednávateľ dodať písomné prehlásenie, že má právo na použitie daných fotografií na tvorbu grafického návrhu, v prípade, že nemá, Zhotoviteľ zakúpi po odsúhlasení návrhu vybrané fotografie z fotobanky.
  Zhotoviteľ predloží grafický návrh, na ktorom musí Objednávateľ odsúhlasiť text, celkovú farebnosť vrátane definovaných priamych farieb. V prípade digitálnej korektúry popíše uvedené zmeny textovým súborom vo formáte TXT vrátane prehlásenia o úplnosti. V prípade fyzickej korektúry musí definovať či ide o finálnu korektúru alebo bude treba ešte jednu korektúru. Na farebnom nátlačku musí Objednávateľ všetky poznámky uviesť na tento nátlačok a odsúhlasiť svojim podpisom. Výroba Diela sa spustí až po odsúhlasení nátlačku, na ktorom Objednávateľ svojím podpisom potvrdí vzhľad a aj obsah Diela.
 • Ak nie sú Výrobné podklady zadané podľa požiadaviek Zhotoviteľa, alebo sú zadané oneskorene a na základe toho nie je možné v zhotovovaní Diela pokračovať, je Zhotoviteľ oprávnený po doručení riadnych a úplných Výrobných podkladov podľa svojich aktuálnych kapacitných možností stanoviť nový termín dokončenia Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V takomto prípade posunu termínu dodania Diela nie je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 • V prípade zmeny (posunu) termínu dodania Diela z vyššie uvedených, respektíve akýchkoľvek iných dôvodov na strane Objednávateľa, je tento povinný zaplatiť Zhotoviteľovi vzniknuté nádnáklady.
 • Vzniknuté nadnáklady z dôvodu vykonania nevyhnutných opráv Výrobných podkladov schválených Objednávateľom budú tieto Zhotoviteľom Objednávateľovi fakturované podľa skutočne vynaložených nákladov.
 • V prípade požiadavky Objednávateľa na schválenie farebnosti tlače priamo pri tlačovom stroji, je Objednávateľ povinný písomne potvrdiť schválenie. Dielo vytlačené v súlade s takto schválenou farebnosťou nemôže byť neskôr predmetom reklamácie z dôvodu farebnosti.
 • Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré Objednávateľ urobil v dodaných Výrobných podkladoch, dátach, alebo v iných podkladoch, ani za nimi spôsobenú zníženú kvalitu výsledného produktu.
 • Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané Výrobné podklady netrpia právnou chybou a neporušil nimi autorské, či iné právo tretích osôb.
 • Pre Zhotoviteľa neexistuje žiadna povinnosť uschovávať tlačové predlohy, dáta a/alebo dátové nosiče, montáže, tlačiarenské dosky, papiere, atď. po zrealizovaní zákazky, iba ak by sa zmluvné strany písomne dohodli inak.

VI. Vykonanie a odovzdanie diela

 • Za riadne vykonanie Diela sa považuje plnenie, ktoré je odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi v obvyklej kvalite danej technológiou spracovania, použitým materiálom a kvalitou Výrobných podkladov. Znížená kvalita Výrobných podkladov sa môže primeraným spôsobom premietnuť na kvalite Diela. Táto skutočnosť nie je považovaná za nedostatok riadneho zhotovenia Diela.
 • Vzhľadom ku strojovému zhotoveniu Diela sa môže náklad skutočne dodaného Diela odlišovať od množstva dohodnutého v Zmluve. Rozdiel medzi objednaným a dodaným množstvom Diela smie byť do +-5 % množstva uvedeného v objednávke, ak zo Zmluvy alebo z predchádzajúcej praxe medzi zmluvnými stranami, prípadne z obchodných zvyklostí, nevyplýva niečo iné. Ak Objednávateľ v Zmluve vylúči možnosť plnenia pod dojednané množstvo, je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať plnenie v množstve až do 10 % nad dojednané množstvo, ktoré je Objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu Diela. Zmluvné strany si môžu v konkrétnom prípade v Zmluve dohodnúť iné odchýlky.
 • Miestom odovzdania Diela je sídlo Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
 • Ak je v Zmluve dohodnuté iné miesto odovzdania Diela, ako je sídlo Zhotoviteľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi prepravné dispozície s uvedením presnej adresy, telefonické spojenie, meno kontaktnej osoby, rozsah jednotlivých dodávok a označenie dopravcu, a to najneskôr 5 dní pred dojednaným termínom prevzatia Diela, ak prepravné dispozície nie sú už uvedené v Zmluve.
 • Ak Zhotoviteľ zabezpečuje dopravu Diela na miesto určené Objednávateľom, je povinný Dielo vyložiť na vzdialenosť maximálne 5 m od vozidla. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní Diela na mieste mimo sídla Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi a dopravcovi primeranú súčinnosť pri zabezpečení vykládky. V prípade neposkytnutia primeranej súčinnosti pri zabezpečení vykládky je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi účtovať náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli z dôvodu zabezpečenia vykládky na mieste určenom Objednávateľom.
 • Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo osobe poverenej Objednávateľom za podmienok a v lehote uvedenej v Zmluve. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať prípadne aj prostredníctvom poverenej tretej osoby.
 • Odovzdaním vyhotoveného Diela Objednávateľovi prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na veci.
 • Zhotoviteľ si vyhradzuje vlastnícke právo na dodané Dielo i na veci vzniknuté prepracovaním alebo spracovaním až do splnenia všetkých v súčasnosti alebo budúcnosti prislúchajúcich nárokov voči Zhotoviteľovi. Po vystavení faktúry do jej zaplatenia platí výhrada vlastníckeho práva pre zabezpečenie pohľadávky Zhotoviteľa.
 • Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so svojimi záväzkami voči Zhotoviteľovi, môže si Zhotoviteľ bez obmedzenia ostatných práv vziať vytvorené Dielo späť a za účelom uspokojenia splatných pohľadávok voči Objednávateľovi ho inak zhodnotiť. V tomto prípade sa záväzok Objednávateľa znižuje len o výnos z tohto iného zhodnotenia, po odpočítaní všetkých nákladov spojených s týmto iným zhodnotením. Ak uzná Zhotoviteľ iné zhodnotenie za nutné, zabezpečí Objednávateľ Zhotoviteľovi alebo povereným osobám okamžite prístup k vytvorenému Dielu.

VII. Cena diela a platobné podmienky

 • Cena Diela je dohodnutá účastníkmi zmluvného vzťahu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o cenách v aktuálnom znení.
 • Cena Diela je stanovená v Zmluve alebo v potvrdenej objednávke v EUR bez DPH, ak nie je dohodnuté inak. K cene Diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa právnych platných predpisov v dobe fakturácie.
 • Dohodnutá cena Diela nezahrňuje poistenie, ani náklady na prípadné skladovanie, ak nie je dohodnuté inak.
 • Ak Zhotoviteľ zabezpečuje prepravu Diela na dohodnuté miesto, zvýš i cenu Diela o prepravné.
 • Cena Diela sa určuje na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa v priebehu realizácie Diela zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien cien surovín (najmä papier, farba, fólia, raziaca fólia, atď.) a/alebo energií slúžiacich na vytvorenie Diela, alebo nákladov na dopravu Diela do miesta dodania a iných podmienok oproti podmienkam v čase uzatvorenia Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený cenu Diela jednostranne, a to bez súhlasu Objednávateľa, primeranie upraviť. Obdobné platí v prípade nárastu miery inflácie. Objednávateľ nie je oprávnený v týchto prípadoch od Zmluvy odstúpiť a je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo primerane upravenú.
 • V prípade, že je peňažný záväzok Objednávateľa určený v inej mene ako v EUR, zaväzuje sa Objednávateľ, že pre prípad zmeny vzájomného pomeru EUR a meny, v ktorej je peňažný záväzok vyjadrený, o viac ako 2 %, zmení sa v rovnakom pomere aj tento jeho peňažný záväzok. Zmluvné strany dojednávajú ako rozhodný kurz ECB (Európska Centrálna Banka) platný v dobe uzavretia Zmluvy a v dobe platenia peňažného záväzku.
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela v zmysle platobných podmienok stanovených vo VOP alebo uvedených v Zmluve, v potvrdení objednávky, ktorými sú účastníci zmluvného vzťahu viazaní.
 • Zhotoviteľ si vyhradzuje právo podmieniť realizáciu Diela úplnou alebo čiastočnou finančnou zálohou na cenu Diela.
 • Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, nárok na zaplatenie ceny za Dielo vzniká Zhotoviteľovi splnením jeho záväzku dodať Objednávateľovi zhotovené Dielo.
 • Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu Diela bezprostredne po zhotovení a odovzdaní Diela.
 • Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia Zhotoviteľom, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu splatnosti. Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho.
 • Ak je podľa Zmluvy Objednávateľ povinný zložiť Zhotoviteľovi zálohu na cenu Diela, lehota na splnenie záväzku začína Zhotoviteľovi plynúť až odo dňa nasledujúceho po uhradení zálohy na účet Zhotoviteľa.
 • Zadržiavanie úhrad ceny za Dielo Objednávateľom (najmä s poukazom na reklamačné konanie), jednostranné zápočty a iné spôsoby jednostranného znižovania úhrad Objednávateľom nie sú prípustné. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností Objednávateľa.

VIII. Zodpovednosť za vady a podmienky reklamácie

 • Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem pre strojové spracovanie polygrafických výrobkov a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi v súlade s normou STN ISO 9001:2008.
 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo počas záručnej doby bude mať pri zodpovedajúcom spôsobe skladovania dohodnuté vlastnosti s tým, že záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela a trvá 6 mesiacov. Na produkt potlačený metalickými alebo špeciálnymi farbami je poskytovaná záruka 3 mesiace od dátumu výroby. Na produkty ako sú kódované etikety, alebo inak časovo obmedzené produkty, záručná doba končí dňom ukončenia tohto časového intervalu.
 • Záruka za akosť sa neposkytuje na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa, vzhľadom na chybnú, neodbornú alebo nedbalú manipuláciu, resp. vinou Objednávateľa.
 • Objednávateľ je povinný prezrieť Dielo ihneď po jeho prevzatí a je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zjavné chyby bez zbytočného odkladu po prevzatí Diela, najneskôr do 10 dní od prevzatia Diela.
 • Objednávateľ je povinný oznámiť skryté chyby bez zbytočného odkladu po ich zistení v rámci 6 mesačnej záručnej doby.
 • Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za chyby je Objednávateľ povinný predložiť Zhotoviteľovi vzorku chybného Diela, prípadne aj prístup k chybnému Dielu, písomne špecifikovať jeho chyby, rozsah a uviesť svoju požiadavku nároku voči Zhotoviteľovi v zmysle ust. § 436 a § 437 Obchodného zákonníka. Chyby je Zhotoviteľ povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou chybnej časti Diela alebo dodaním náhradného Diela v lehote 30 dní od prevzatia chybnej časti diela naspäť od Objednávateľa. V prípade nemožnosti takéhoto odstránenia chýb, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela.
 • Zhotoviteľ je povinný v lehote 30 dní od prevzatia chybnej časti Diela naspäť od Objednávateľa vykonať jeho výmenu, prípadne opravu. Ak nebude v možnostiach Zhotoviteľa túto výmenu (opravu) vykonať, Zhotoviteľ poskytne po vzájomnej dohode primeranú zľavu z ceny chybnej časti Diela, na ktorú vystaví Objednávateľovi dobropis.

IX. Vyššia moc

 • Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc).
 • Za vyššiu moc sa považuje hlavne: vojna, hrozba vojny, iný ozbrojený konflikt alebo jeho hrozba, povstanie, sabotáž, požiar, teroristický útok alebo jeho hrozba, búrka, povodeň, zemetrasenie, prírodná alebo iná katastrofa, výbuch, vládne nariadenia nebo obmedzenia Európskej únie, odstávka nezapríčinená Zhotoviteľom, úplné alebo čiastočné zničenie závodu či výrobnej linky Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, dodávky dodávateľov, zmena colných a daňových predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu, štrajk, porucha v doprave, dopravná nehoda, výpadok plynu, elektriny alebo inej energie, ako aj akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať ani im zabrániť , ktoré spôsobili znemožnenie splnenia záväzku.

X. Náhrada škody, zmluvné pokuty a sankcie

 • V prípade, že Objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní Zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške.
 • Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • V prípade bezdôvodného odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy tesne pred, resp. po začiatku tlače, resp. realizovania doplnkovej služby, alebo skončenia zmluvného vzťahu pred splnením záväzku, sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela, ak si toto právo Zhotoviteľ uplatní, a ďalej všetky skutočné náklady, ktoré Zhotoviteľovi s vyhotovením Diela vznikli, náhradu škody a ušlý zisk v plnej výške, ak nie je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak.
 • Pri omeškaní Zhotoviteľa s dodaním Diela je Objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny nezhotoveného Diela za každý deň omeškania, najviac však do výšky 10 % z celkovej ceny Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej výške zmluvnej pokuty. Objednávateľ môže túto zmluvnú pokutu celkom, alebo jej časť odpustiť.
 • V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zálohy alebo celkovej ceny Diela na základe faktúry v lehote splatnosti, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej výške zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ môže tento úrok z omeškania celkom alebo jeho časť odpustiť.
 • Zhotoviteľ na základe Zmluvy, potvrdenej objednávky, nakúpi materiál (najmä papier) potrebný na spracovanie Diela, v množstve a parametroch vyplývajúcich z Objednávateľom dodanej technickej špecifikácie Výrobných podkladov. V prípade, ak po nakúpení materiálov, Objednávateľ zmení technickú špecifikáciu Výrobných podkladov, rozsah pôvodne dohodnutého plnenia, resp. odstúpi od Zmluvy, je Objednávateľ povinný do 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu, spätne od Zhotoviteľa odkúpiť materiál, ktorý zostal na sklade Zhotoviteľa a ktorý bol určený na plnenie predmetu Zmluvy, alebo sa so Zhotoviteľom na vyrovnanie skutočne vynaložených nákladov dohodnú inak. Jednotková cena za spätné odkúpenie materiálu bude zhodná s jednotkovou cenou materiálu z poslednej realizovanej Zmluvy za posledné dva mesiace; ak nebola realizovaná žiadna Zmluva, bude zhodná s nákupnou cenou, a bude splatná 14. deň od skončenia zmluvného vzťahu, alebo vyššie spomínanej zmeny. Objednávateľ môže svoju povinnosť spätného odkúpenia materiálu splniť aj prostredníctvom tretej osoby.

XI. Rozhodné právo, príslušnosť súdu, čiastočná neplatnosť a neúčinnosť VOP

 • Zmluva a zmluvný vzťah z nej vyplývajúci sa spravuje slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté inak.
 • Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej Zmluvy. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasenia.
 • Vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

XII. Mlčanlivosť, ochrana údajov

 • Objednávateľ sa zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie.
 • Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení Zmluvy sa obchodné tajomstvo resp. dôverné informácie Zhotoviteľa sprístupnia v rozsahu nevyhnutnosti na splnenie jej povinnosti pri plnení Zmluvy.

XIII. Osobitné dojednania

 • V prípade ak si prepravu Diela do iného členského štátu Európskej únie Objednávateľ vykoná sám, resp. zabezpečí ju inou osobou, je povinný dodať Zhotoviteľovi prepravný alebo iný doklad o odoslaní v ktorom je uvedené miesto určenia, alebo písomné vyhlásenie Objednávateľa, v ktorom uvedie, že Dielo prepravil do iného členského štátu Európskej únie.
 • Ak si Objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. XIII.1. týchto VOP, zaväzuje sa uhradiť Zhotoviteľovi škodu, ktorá mu vznikne dodaním Diela (v zmysle ust. § 43 ods. 8 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je Objednávateľ oprávnený nárok zo Zmluvy a jeho pohľadávky voči Zhotoviteľovi postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu. Objednávateľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči Zhotoviteľovi započítať so svojimi záväzkami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností Objednávateľa.
 • Pre doručovanie písomností medzi účastníkmi zmluvného vzťahu súvisiacich so Zmluvou platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:
  • dňom jej faktického doručenia druhému účastníkovi zmluvného vzťahu,
  • dňom márneho uplynutia lehoty na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel, alebo svojim vlastným konaním zmaril úspešné doručenie písomnosti.
 • Písomnou komunikáciu sa rozumie komunikácia prostredníctvom pošty, e-mailom či faxom. Ak to nevylučuje povaha veci, môžu zmluvné strany plniť povinnosť odoslania, oznámenia, odovzdania, alebo vyjadrenia sa s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie.
 • Objednávateľ bol pred uzatvorením Zmluvy, príp. pred objednávaním Diela zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj ich doručenie Objednávateľovi elektronickými prostriedkami, ich zverejnením v mieste prístupnom Objednávateľovi pri objednávaní alebo prevzatí Diela, ich zverejnením na internetových stránkach Zhotoviteľa (www.mif.sk). Uzavretím Zmluvy, prípadne prevzatím Diela Objednávateľ v plnom rozsahu súhlasí so znením aktuálne platných VOP.
 • Tieto VOP boli schválené vedením spoločnosti Zhotoviteľa a sú platné a účinné od 1.1.2016