MIF

Reklamační řád

Záruka a reklamace

 • Etikety firmy MIF splňují nejvyšší kritéria výrobní a materiálové kvality, jsou bez vad a při expedici jsou pečlivě kontrolovány. Svým provedením odpovídají platným Slovenské právním předpisům a technickým normám.
 • Na tyto etikety poskytuje zhotovitel záruku, že budou mít jím deklarované vlastnosti.
 • Zhotovitel poskytuje na vyrobené etikety záruku po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží.
 • Závazek zhotovitele z této záruky platí pouze pro takové vady, které se vyskytly, přestože etikety byly použity stanoveným způsobem a za obvyklých okolností.
 • Etikety mají být uskladněny v původních obalech, v čistých, suchých a větratelných místnostech při teplotě 15 – 20 ° C, při relativní vlhkosti 50 – 55%, při ochraně před zemní vlhkostí, sálavým teplem topných těles, znečištěním, mechanickým poškozením a stykem s výpary organických rozpouštědel.
 • Záruka se vztahuje na všechny nedostatky, které by případně byly způsobeny vadami materiálu nebo výroby. Záruka se neposkytuje na text podepsaný objednatelem při korektuře.
 • Zhotovitel neposkytuje náhradu přímé ani nepřímé škody za případné poškození nebo zničení věcí, ani za ostatní škody a za ušlý zisk, pokud z okolností konkrétního případu nebylo prokázáno, že ze strany zhotovitele šlo o úmysl nebo hrubé zanedbání právem uložených povinností.
 • Zhotovitel neposkytuje náhradu škody ani v případě vzniku dalších škod vzniklých objednateli, pokud byly etikety (zboží) dále používány po zjištění vady.
 • Zhotovitel se zavazuje dodat etikety v kvalitě, provedení a množství podle smlouvy a způsobem stanoveným ve smlouvě uskutečnit i přepravu dle dispozic objednatele.
 • Objednatel převezme zboží podepsáním dodacího listu, který dvojmo vystaví zhotovitel. Při dodávce zboží má objednatel právo provést za přítomnosti pracovníka zhotovitele kvalitativní a kvantitativní probírku a v případě zjištění vad dodání odmítnout. Stejně má objednatel právo odmítnout i mylné dodání jiného zboží než bylo smluvně dohodnuto.
 • V případě množstevních (resp. Hmotnostních) rozdílů zjištěnou skutečnost objednatel vyznačí v dodacím listu a obě strany ho potvrdí datem a podpisem. Jména zástupce objednavatele a zhotovitele musí být čitelné. Specifikace množstevních (hmotnostních) rozdílů musí být jasně popsána podle jednotlivých druhů zboží. Jeden exemplář takto zpracovaného dodacího listu patří objednateli, druhý zhotoviteli. Pozdější reklamace množstevních (hmotnostních) rozdílů zhotovitel neuzná.
 • Uplatnit reklamaci na případnou skrytou vadu je objednatel povinen bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do čtyř kalendářních dnů. Po této lhůtě jeho práva zanikají.
 • Reklamaci s přesným popisem vady si objednavatel uplatní přímo u zhotovitele etiket (zboží).
 • Objednatel je povinen spolu s reklamovaným etiketami předložit ověřenou kopii dokladů o jejich koupi (dokladu o zaplacení a dodacího listu). reklamace etiket, které nebyly koupeno přímo ve firmě MIF, nebudou akceptovány. Pověřený pracovník zhotovitele je povinen spolu s reklamujícím (objednatelem) vyplnit reklamační protokol. Reklamované zboží musí být k reklamačnímu řízení předložen se zřetelně vyznačenou vadou, která má být předmětem reklamace.
 • Písemný reklamační protokol musí obsahovat:
  • označení objednavatele (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
  • datum dodání etiket (zboží),
  • druh a množství reklamovaných etiket a jejich hodnota,
  • důvody reklamace (popis vady),
  • návrh řešení,
  • datum reklamace,
  • jméno a podpis oprávněného zástupce objednavatele.
 • Nároky ze záruky bude zhotovitel akceptovat pouze pokud tyto byly u něj uplatněny bezprostředně po zjištěné vady, nejpozději do konce 24 měsíční záruční lhůty.
 • Při uznané reklamaci a v rámci záruky, pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně a bez závad užíván, má objednatel právo na jeho bezplatnou výměnu nebo od smlouvy odstoupit. Při takovém odstoupení objednavatele od smlouvy mu vzniká nárok na peněžitý dobropis v plné výši fakturované a skutečné zaplacené ceny. Pokud si objednatel neuplatní právo na úhradu dobropisu ve lhůtě šesti měsíců od jeho vystavení, právo zaniká.
 • O způsobu vyřízení reklamace rozhodne zhotovitel nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění ze strany objednavatele a o výsledku bude objednatel písemně vyrozuměn.
 • V případě, že reklamace objednavatele je oprávněná, zhotovitel:
  • vyrobí a dodá chybějící množství bez závadných etiket (zboží) a následně provede finanční vyrovnání (fakturací nebo dobropisem),
  • bezplatně etikety opraví, resp. jejich převine bez nároku na platbu,
  • uspokojí objednatele formou dobropisu v hodnotě ním oprávněně reklamovaného zboží, resp. poskytne mu sjednanou slevu.
 • V případě, že reklamace objednavatele je oprávněná a zhotovitele požádá objednatele o zaslání vadného zboží, nese zhotovitel náklady a riziko spojené s dopravou reklamovaných etiket k prodávajícímu i zpět k objednateli. Zhotovitel určí způsob i maximálně náklady dopravy. Etikety, vůči nimž byl uznán reklamační nárok, přecházejí do vlastnictví zhotovitele. V případě, že reklamace nebyla oprávněná, zhotovitel vrátí reklamované zboží objednateli na jeho náklady a riziko.
 • Pokud cena reklamovaného zboží nebyla v době reklamace v plné výši uhrazena, má zhotovitel právo zboží zadržet u sebe až do zaplacení dluhu, včetně jeho příslušenství.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl objednatel zboží využít z důvodu, za který nese zhotovitel odpovědnost.