MIF

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MIF, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti MIF, s.r.o., Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 363 20 404, DIČ: SK2020116197, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka číslo 12878 / R, (dále jen „Zhotovitel“) jsou vydány v souladu s ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).
 • Těmito VOP se upravují a řídí smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a objednatelem, který objednává zboží nebo službu, (dále jen „Objednatel“) při dodávkách polygrafických výrobků, materiálů, výrobků nebo služeb (dále jen „Dílo“).
 • Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, který objednává zboží nebo službu u Zhotovitele, a to za peněžní úplatu.

II. Působnost

 • Tyto VOP jsou pro účastníky smluvního vztahu závazné a jsou přílohou a nedílnou součástí každé rámcové smlouvy, smlouvy, potvrzené objednávky, resp. závazné nabídky (dále jen „Smlouvy“), pokud není účastníky smluvního vztahu dohodnuto jinak.
 • Předložení objednávky Objednatelem znamená úplný souhlas Objednatele s těmito VOP. tyto VOP se stávají součástí Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem momentem přijetí objednávky ze strany Zhotovitele.
 • Na jakékoliv nákupní, dodací a / nebo obchodní podmínky Objednavatele se přihlíží pouze v pokud jejich Zhotovitel písemně akceptuje.

III. Nabídka zhotovitele

 • Nabídka Zhotovitele je nezávazná, pokud není Zhotovitelem výslovně označena jako závazná.

IV. Uzavření smlouvy

 • Zájem o zhotovení a dodání Díla vyjadřuje Objednatel vůči Zhotoviteli formou písemné objednávky doručené na adresu sídla Zhotovitele poštou, kurýrní službou nebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat zejména specifikaci Díla, termín a místo dodání, celkovou cenu bez DPH určenou v souladu s nabídkou Zhotovitele, identifikační a fakturační údaje Objednavatele včetně identifikačního čísla pro DPH platné ve státě dodávky, platební podmínky, případně další podmínky dodání.
 • Zhotovitel se k objednávce písemně vyjádří do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení, a to formou jejího potvrzení, předložení protinávrhu nebo její zamítnutí. Nevyjádření se k objednávce v stanovené lhůtě ze strany Zhotovitele se považuje za její zamítnutí.
 • Závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jehož předmětem bude zhotovení a dodání Díla v rozsahu a za podmínek uvedených v objednávce a povinnost Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a zaplatit za Dílo dohodnutou cenu, vznikne až na základě písemného potvrzení objednávky zástupci obou účastníků oprávněných jednat za příslušného účastníka. Změny nebo doplnění v potvrzení objednávky jsou platné pouze tehdy, pokud byly předem těmito osobami, oprávněnými Konatzi účastníků, písemně potvrzeny.
 • Kromě uzavření Smlouvy formou potvrzení objednávky může být Smlouva uzavřená oprávněnými zástupci obou stran také přímo podepsáním její listinné podoby obsahující podstatné, případně další dohodnuté náležitosti. Změny specifikace předmětu plnění Díla (např. výška nákladu, změna rozsahu, formát, barevnost apod.) vůči platné smlouvě lze sjednat jen za předpokladu, že tyto budou upraveny novou smlouvou, která původní Smlouvu zcela nahradí, nebo písemným dodatkem k původní smlouvě.
 • Objednatel se zároveň zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady, které mu nárokům na změnu Smlouvy vznikly.
 • Zhotovitel je oprávněn použít při poskytování smluvního plnění Díla i třetí osoby, přičemž za řízení těchto třetích osob Zhotovitel odpovídá tak, jako kdyby konalsám.

V. Tiskové podklady a tisk

 • Objednatel je povinen dodat Zhotoviteli úplné a nepoškozené výrobní podklady pro zhotovení Díla podle dále specifikovaných technologických požadavků Zhotovitele na zpracování podkladů (dále jen „Výrobní podklady“) v dohodnutém termínu a místě.
 • Ve Výrobních podkladech musí Objednatel definovat zejména přesný rozměr Díla, jeho barevnost, určení použitých přímých barev a lepidla, směr návinu kotoučů, počet etiket na kotouči atd., pokud písemně se Zhotovitelem nedohodl jinak. Jiná specifikace Výrobních podkladů musí být předem schválena Zhotovitelem.
 • Objednatel zadává Výrobní podklady elektronicky na Zhotovitelem předem určený e-mail nebo ftp-server, popřípadě jejich fyzicky předá odpovědné osobě, která mu zaslala nabídku.
 • V případě, že Zhotovitel má pro Objednatele vytvořit grafický návrh, který je součástí Díla, musí Objednatel dodat Zhotoviteli veškeré podklady a informace ke grafickému návrhu. V případě použitých fotografií musí Objednatel dodat písemné prohlášení, že má právo na použití daných fotografií na tvorbu grafického návrhu, v případě, že nemá, Zhotovitel zakoupí po odsouhlasení návrhu vybrané fotografie zfotobanky. Zhotovitel předloží grafický návrh, na kterém musí Objednatel odsouhlasit text, celkovou barevnost včetně definovaných přímých barev. V případě digitální korektury popíše uvedené změny textovým souborem ve formátu TXT včetně prohlášení o úplnosti. V případě fyzické korektury musí definovat zda jde o finální korekturu nebo bude třeba ještě jednu korekturu. na barevném nátisku musí Objednatel všechny poznámky uvést na tento nátisk a odsouhlasit svým podpisem. Výroba Díla se spustí až po odsouhlasení nátisku, na kterém Objednatel svým podpisem potvrdí vzhled a také obsah Díla.
 • Pokud nejsou Výrobní podklady zadány dle požadavků Zhotovitele nebo jsou zadané opožděně a na základě toho není možné v zhotovování Díla pokračovat, je Zhotovitel oprávněn po doručení řádných a úplných Výrobních podkladů podle svých aktuálních kapacitních možností stanovit nový termín dokončení Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V takovém případě posunu termínu dodání Díla není Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • V případě změny (posunu) termínu dodání Díla z výše uvedených, respektive jiných důvodů na straně Objednatele, je tento povinen zaplatit Zhotoviteli vzniknuténádnáklady.
 • Vzniklé nadnáklady z důvodu provedení nezbytných oprav Výrobních podkladů schválených Objednatelem budou tyto Zhotovitelem Objednateli fakturované podle skutečně vynaložených nákladů.
 • V případě požadavku Objednatele ke schválení barevnosti tisku přímo u tiskovém stroji, je Objednatel povinen písemně potvrdit schválení. Dílo vytištěné v souladu s takto schválenou barevností nemůže být později předmětem reklamace z důvodu barevnosti.
 • Zhotovitel neodpovídá za nedostatky a chyby, které Objednatel udělal v dodaných Výrobních podkladech, datech nebo v jiných podkladech, ani za nimi způsobenou sníženou kvalitu výsledného produktu.
 • Objednavatel plně odpovídá za to, že dodané Výrobní podklady netrpí právní chybou a neporušil nimi autorská, či jiné právo třetích osob.
 • Pro Zhotovitele neexistuje povinnost uchovávat tiskové předlohy, data a / nebo datové nosiče, montáže, tiskařské desky, papíry atd. po zrealizování zakázky, ledaže by se smluvní strany písemně dohodly jinak.

VI. Provedení a předání díla

 • Za řádné provedení Díla se považuje plnění, které je předáno Zhotovitelem Objednateli v obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, použitým materiálem a kvalitou Výrobních podkladů. Snížená kvalita Výrobních podkladů lze přiměřeným způsobem promítnout na kvalitě Díla. Tato skutečnost není považována za nedostatek řádného zhotovení Díla.
 • Vzhledem ke strojnímu zhotovení Díla může náklad skutečně dodaného Díla odlišovat od množství dohodnutého ve Smlouvě. Rozdíl mezi objednaným a dodaným množstvím Díla smí být do + -5% množství uvedeného v objednávce, pokud ze Smlouvy nebo z předchozí praxe mezi smluvními stranami, případně z obchodních zvyklostí, nevyplývá něco jiného. Pokud Objednatel v Smlouvě vyloučí možnost plnění pod sjednané množství, je Zhotovitel oprávněn předat plnění v množství až do 10% nad sjednané množství, které je Objednatel povinen převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla. Strany si mohou v konkrétním případě ve smlouvě dohodnout jiné odchylky.
 • Místem předání Díla je sídlo Zhotovitele, pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak.
 • Pokud je ve Smlouvě dohodnuto jiné místo předání Díla, jako je sídlo Zhotovitele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli přepravní dispozice s uvedením přesné adresy, telefonické spojení, jméno kontaktní osoby, rozsah jednotlivých dodávek a označení dopravce, a to nejpozději 5 dní před sjednaným termínem převzetí Díla, jestliže přepravní dispozice nejsou již uvedené ve Smlouvě.
 • Pokud Zhotovitel zajišťuje dopravu Díla na místo určené Objednatelem, je povinen Dílo vyložit na vzdálenost maximálně 5 m od vozidla. Objednatel je povinen při předání Díla na místě výjezdní Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli a dopravci přiměřenou součinnost při zabezpečení vykládky. V případě neposkytnutí přiměřené součinnosti při zabezpečení vykládky je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat náklady, které mu z tohoto důvodu vznikly z důvodu zabezpečení vykládky na místě určeném Objednatelem.
 • Zhotovitel je povinen předat Dílo osobě pověřené Objednavatelem za podmínek a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Objednatel je povinen Dílo převzít případně prostřednictvím pověřené třetí osoby.
 • Předáním vyhotoveného Díla Objednateli přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci.
 • Zhotovitel si vyhrazuje vlastnické právo na dodané Dílo i na věci vzniklé přepracováním nebo zpracováním až do splnění všech nyní nebo v budoucnu příslušejících nároků vůči Zhotoviteli. Po vystavení faktury do jejího zaplacení platí výhrada vlastnického práva pro zajištění pohledávky Zhotovitele.
 • Pokud se Objednatel dostane do prodlení se svými závazky vůči Zhotoviteli, může si Zhotovitel bez omezení ostatních práv vzít vytvořené Dílo zpět a za účelem uspokojení splatných pohledávek vůči Objednateli ho jinak zhodnotit. V tomto případě se závazek Objednatele snižuje jen o výnos z tohoto jiného zhodnocení, po odečtení všech nákladů spojených s tímto jiným zhodnocením. Pokud uzná Zhotovitel jiné zhodnocení za nutné, zajistí Objednatel Zhotoviteli nebo pověřeným osobámokamžite přístup k vytvořenému Dílu.

VII. Cena díla a platební podmínky

 • Cena Di e l a je sjednána účastníky smluvního vztahu v souladu s obecnými právními předpisy České republiky o cenách v aktuálním znění.
 • Cena Díla je stanovena ve Smlouvě nebo v potvrzené objednávce v EUR bez DPH, pokud není dohodnuto jinak. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) podle právních platných předpisů v době fakturace.
 • Dohodnutá cena Díla nezahrnuje pojištění, ani náklady na případné skladování, pokud není dohodnuto jinak.
 • Pokud Zhotoviteľzabezpečuje přepravu Díla na dohodnuté místo, zvýší cenu Díla o přepravní.
 • Cena Díla se určuje na základě nákladů v čase nabídky. Pokud se v průběhu realizace Díla zvýší náklady vyplývající ze změn cen surovin (zejména papír, barva, fólie, razící fólie, atd.) a / nebo energií sloužících k vytvoření Díla nebo nákladů na dopravu Díla do místa dodání a jiných podmínek oproti podmínkám v době uzavření Smlouvy, Zhotovitel je oprávněn cenu Díla jednostranně, a to bez souhlasu Objednatele, přeměření upravit. Obdobné platí v případě nárůstu míry inflace. Objednatel není oprávněn v těchto případech od Smlouvy odstoupit a je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo přiměřeně upravenou.
 • V případě, že je peněžitý závazek Objednatele určený v jiné měně než v EUR, zavazuje se Objednatel, že pro případ změny vzájemného poměru EUR a měny, v níž je peněžitý závazek vyjádřený, o více než 2%, změní se ve stejném poměru i tento jeho peněžitý závazek. Smluvní strany sjednávají jako rozhodný kurz ECB (Evropská Centrální Banka) platný v době uzavření Smlouvy a v době placení peněžního závazku.
 • Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu Díla ve smyslu platebních podmínek stanovených ve VOP nebo uvedených ve Smlouvě, v potvrzení objednávky, kterými jsou účastníci smluvního vztahu vázáni.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo podmínit realizaci Díla úplnou nebo částečnou finanční zálohou na cenu Díla.
 • Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, nárok na zaplacení ceny za Dílo vzniká Zhotoviteli splněním jeho závazku dodat Objednávateľovizhotovené Dílo.
 • Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla bezprostředně po zhotovení a předání Díla.
 • Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení Zhotovitelem, pokud si strany nedohodnou jinou lhůtu splatnosti. Peněžitý závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu placený prostřednictvím banky je splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího.
 • Pokud je podle Smlouvy Objednatel povinen složit Zhotoviteli zálohu na cenu Díla, lhůta na splnění závazku začíná Zhotoviteli běžet až ode dne následujícího po uhrazení zálohy na účet Zhotovitele.
 • Zadržování úhrad ceny za Dílo Objednatelem (zejména s poukazem na reklamační řízení), jednostranné zápočty a jiné způsoby jednostranného snižování úhrad Objednatelem nejsou přípustné. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností Objednatele.

VIII. Odpovědnost za vady a podmínky reklamace

 • Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude vyhotoveno v souladu s dohodnutými podmínkami, podle platných technických norem pro strojní zpracování polygrafických výrobků a obecně závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli v souladu s normou ČSN ISO 9001: 2008.
 • Zhotovitel se zavazuje, že Dílo během záruční doby bude mít při odpovídajícím způsobu skladování dohodnuté vlastnosti s tím, že záruční doba začíná běžet dnem předání Díla a trvá 6 měsíců. Na produkt potištěný metalickými nebo speciálními barvami je poskytována záruka 3 měsíce od data výroby. Na produkty jako jsou kódované etikety, nebo jinak časově omezené produkty, záruční doba končí dnem ukončení tohoto časového intervalu.
 • Záruka za jakost se neposkytuje na přirozené opotřebení ani poškození, které vznikne po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, vzhledem k chybnou, neodbornou nebo nedbalou manipulaci, resp. vinou Objednatele.
 • Objednatel je povinen prohlédnout Dílo ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit Zhotoviteli zjevné chyby bez zbytečného odkladu po převzetí Díla, nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla.
 • Objednatel je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci 6 měsíční záruční doby.
 • Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je objednatel povinen předložit Zhotoviteli vzorek vadného Díla, případně přístup k chybnému Dílu, písemně specifikovat jeho chyby, rozsah a uvést svůj požadavek nároku vůči Zhotoviteli ve smyslu ust. § 436 a § 437 Obchodního zákoníku. Chyby je Zhotovitel povinen odstranit podle své volby opravou vadné části Díla nebo dodáním náhradního Díla ve lhůtě 30 dnů od převzetí vadné části díla zpět od Objednatele. V případě nemožnosti takového odstranění chyb, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny Díla.
 • Zhotovitel je povinen ve lhůtě 30 dnů od převzetí vadné části Díla nazpět od Objednatele provést jeho výměnu, případně opravu. Pokud nebude v možnostech Zhotovitele tuto výměnu (Opravu) provést, Zhotovitel poskytne po vzájemné dohodě přiměřenou slevu z ceny vadné části Díla, na kterou vystaví Objednateli dobropis.

IX. Vyšší moc

 • Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, pokud byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů (zejména tzv. vyšší moc).
 • Za vyšší moc se považuje zejména: válka, hrozba války, jiný ozbrojený konflikt nebo jeho hrozba, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, zemětřesení, přírodní nebo jiná katastrofa, výbuch, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, odstávka způsoben Zhotovitelem, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Zhotovitele nebo jeho dodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních a daňových předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu, stávka, porucha v dopravě, dopravní nehoda, výpadek plynu, elektřiny nebo jiné energie, jakož i jakékoliv další příčiny, které Zhotovitel nemohl předvídat ani jim zabránit, které způsobily znemožnění splnění závazku.

X. Náhrada škody, smluvní pokuty a sankce

 • V případě, že Objednatel odmítne nebo jiným způsobem znemožní Zhotoviteli splnit jeho závazek, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli vzniklou škodu a ušlý zisk v plné výši.
 • Zhotovitel není povinen nahradit škodu jestliže prokáže, že porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě neoprávněného odstoupení Objednatele od Smlouvy těsně před, resp. po začátku tisku, resp. realizování doplňkové služby nebo ukončení smluvního vztahu před splněním závazku, se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny Díla, pokud si toto právo Zhotovitel uplatní, a dále všechny skutečné náklady, které Zhotoviteli s provedením Díla vznikly, náhradu škody a ušlý zisk v plné výši, pokud není účastníky smluvního vztahu dohodnuto jinak.
 • Při prodlení Zhotovitele s dodáním Díla je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny nezhotovené Díla za každý den prodlení, nejvýše však do výše 10% z celkové ceny Díla, pokud se strany nedohodnou na jiné výši smluvní pokuty. Objednávateľmôže tuto smluvní pokutu zcela, nebo její část odpustit.
 • V případě prodlení Objednatele se zaplacením zálohy nebo celkové ceny Díla na základě faktury ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se strany nedohodnou na jiné výši smluvní pokuty. Zhotovitel může tento úrok z prodlení zcela nebo jeho část prominout.
 • Zhotovitel na základě Smlouvy, potvrzené objednávky, nakoupí materiál (zejména papír) potřebný na zpracování Díla, v množství a parametrech vyplývajících z Objednatelem dodané technické specifikace Výrobních podkladů. V případě, že po nakoupení materiálů, Objednatel změní technickou specifikaci Výrobních podkladů, rozsah původně dohodnutého plnění, resp. odstoupí od Smlouvy, je Objednatel povinen do 30 dnů od skončení smluvního vztahu, zpětně od Zhotovitele odkoupit materiál, který zůstal na skladě zhotovitele a který byl určen k plnění předmětu Smlouvy, nebo se se Zhotovitelem na vyrovnání skutečně vynaložených nákladů dohodnou jinak. Jednotková cena za odkup materiálu bude shodná s jednotkovou cenou materiálu z poslední realizované Smlouvy za poslední dva měsíce; pokud nebyla realizována žádná Smlouva, bude shodná s pořizovací cenou, a bude splatná 14. den od skončení smluvního vztahu, nebo výše uvedenému změny. Objednatel může svou povinnost odkupu materiálu splnit i prostřednictvím třetí osoby.

XI. Právo, příslušnost soudu, čiastočná neplatnosť a neúčinnost VOP

 • Smlouva a smluvní vztah z ní vyplývající se řídí slovenský právním řádem, pokud není dohodnuto jinak.
 • Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, rozhodne s konečnou platností příslušný soud České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě, že některé z ustanovení těchto VOP je neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost ustanovení nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení VOP, ani samotné Smlouvy. To platí iv případě, pokud se zjistí, že některé z ustanovení těchto VOP je neproveditelné. Případné výhrady musí být předmětem zvláštního sjednávání a následného písemného odsouhlasení.
 • Vztahy neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí platným právem České republiky a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

XII. Důvěrnost, ochrana dat

 • Objednatel se zavazuje, že neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě žádnou informaci o skutečnostech obchodní, technické nebo výrobní povahy, která souvisí s předmětem smlouvy, a to pod sankcí uplatnění objektivní odpovědnosti za škodu nebo za jinou újmu, nebo za nekalosoutěžní jednání.
 • Třetí osobě, která se oprávněně podílí na plnění Smlouvy se obchodní tajemství resp. důvěrné informace Zhotovitele zpřístupní v rozsahu nezbytnosti pro splnění její povinnosti při plnění Smlouvy.

XIII. Zvláštní ujednání

 • V případě pokud si přepravu Díla do jiného členského státu Evropské unie Objednatel provede sám, resp. zajistí ji jinou osobou, je povinen dodat Zhotoviteli přepravní nebo jiný doklad o odeslání ve kterém je uvedeno místo určení, nebo písemné prohlášení Objednatele, ve kterém uvede, že Dílo přepravil do jiného členského státu Evropské unie.
 • Pokud si Objednatel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII.1. těchto VOP, zavazuje se uhradit Zhotoviteli škodu, která mu vznikne dodáním Díla (ve smyslu ust. § 43 odst. 8 zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

XIV. Společná a závěrečná ustanovení

 • Bez předchozího písemného souhlasu není Objednatel oprávněn nárok ze Smlouvy a jeho pohledávky vůči Zhotoviteli postoupit na třetí osoby, založit nebo je použít jiným způsobem jako předmět právního úkonu. Objednavatel zároveň není oprávněn pohledávky vůči Zhotoviteli započítat se svými závazky. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení povinností Objednatele.
 • Pro doručování písemností mezi účastníkmizmluvného vztahu souvisejících se Smlouvou platí, že písemnost se považuje za doručenou:
  • dnem jejího faktického doručení druhému účastníkovi smluvního vztahu,
  • dnem marného uplynutí lhůty pro převzetí si zásilky na poště, a to iv případě, že se adresát o uložení nedozvěděl, nebo svým vlastním jednáním zmařil úspěšné doručení písemnosti.
 • Písemnou komunikaci se rozumí komunikace prostřednictvím pošty, e-mailem či faxem. Pokud to nevylučuje povaha věci, mohou smluvní strany plnit povinnost odeslání, oznámení, předání, nebo vyjádření se s využitím prostředků elektronické komunikace.
 • Objednatel byl před uzavřením Smlouvy, příp. před objednáváním Díla seznámen s VOP. za seznámení s VOP se považuje i jejich doručení Objednateli elektronickými prostředky, jejich zveřejněním v místě přístupném Objednateli při objednávání nebo převzetí Díla, jejich zveřejněním na internetových stránkách Zhotovitele (www.mif.sk). Uzavřením Smlouvy, případně převzetím Díla Objednatel plně souhlasí se zněním aktuálně platných VOP.
 • Tyto VOP byly schváleny vedenímspoločnosti Zhotovitele a jsou platné a účinné od 1.1.2016