MIF

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a to zejména tehdy, když navštěvujete naši webovou stránku. Proto Vám toto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytne komplexní informace o tom, které z Vašich osobních údajů zpracováváme a jako my (jako provozovatel údajů) chráníme tyto osobní údaje. Osobně údaje jsou zpracovávány na základě příslušných zákonných ustanovení.

Provozovatel zpracování osobních údajů:

MIF, s. r. o., Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK IČ: 36 320 404, DIČ: SK2020116197 MIF, s. r. o. je zapsaná v OR Okres. soudu Trenčín pod číslem 12878 / Rv odd. sro

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze velmi omezenou množinu osobních údajů. Abychom vám mohli prodat a doručit zboží a plnit všechny zákonné a smluvní povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:
 • titul, jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Účel zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, účelem kterých mohou být všechny nebo některé z následujících:
 • uzavření smlouvy a její plnění, a to zejména na přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace
 • abychom mohli plnit smlouvy, jejíž jste stranou
 • abychom Vás mohli informovat o novinkách a změnách v souvislosti s produkty, které jste u nás zakoupili
 • abychom Vás mohli informovat o nových požadavcích státní správy, které mohou mít vliv na možnost použití našich produktů
 • abychom s vámi mohli komunikovat v obchodním styku

Co neděláme

 • vaše osobní údaje nešířil, ani neprodáváme třetím stranám za účelem marketingu, ani jejich nesdílíme s žádnými dalšími subjekty s výjimkou smluvních zprostředkovatelů
 • vaše osobní údaje nepoužíváme na mailové kampaně různých produktů, které nesouvisí s předmětem smluvního vztahu
 • vaše osobní údaje nepoužíváme na profilování

Oprávněný zájem.

Našim oprávněným zájmem, v souladu s bodem 47 recitálu a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), je výkon úkolů spojených s podnikatelskou činností, v souladu s požadavky obchodních partnerů a v jejich prospěch.

Délka uchovávání vašich osobních údajů

 • Účetnictví – účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let.
 • Kupní smlouvy – kupní smlouvy se uchovávají po dobu trvání smlouvy a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace.
 • Evidence reklamaci – dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.
 • Vymáhání pohledávek / Soudní spory – dokumenty týkající se soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.
 • Oprávněný zájem – údaje se uchovávají po dobu, po kterou trvá oprávněný zájem provozovatele.

Zajištění ochrany vašich osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Jelikož žádný technologický systém není absolutně bezpečný a odolný vůči hackerům, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme některé technické a organizační opatření. Vaše osobní údaje jsou uloženy výhradně na našem serveru, který se nachází v chráněném prostoru. Zabezpečení počítačové sítě je v souladu s požadovanými bezpečnostními pravidly.

Poučení o vašich právech

Každá dotčená osoba, osobní údaje níž zpracovávají, má právo:
 • na přístup k údajům
 • na opravu
 • na vymazání
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • namítat

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud si myslíte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které jsme provedli, je nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu. Tento orgán můžete kontaktovat na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky

Hraniční 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika IČ: 36 064 220 www.dataprotection.gov.sk

Odpovědná osoba provozovatele

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, žádostí o informace a uplatnění práv dotčených osob nebo stížností adresujte přímo naší odpovědné osobě provozovatele, která je Vám k dispozici: Mgr. Andrea Trunkovou MIF, s.r.o. Nerudova 4039, 018 41 Dubnica nad Váhom tel .: 042 444 10 14 dataprotection@mif.sk Společnost MIF, s.r.o. se zavazuje uplatňovat příslušná bezpečnostní opatření, technické i organizační na ochranu Vašich osobních údajů a postupovat na základě povinností vyplývajících z ustanovení Zákon č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.